Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die
  producten en/of diensten op afstand aan consumenten
  aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de
  uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
  afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
  voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
  een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
  samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
  de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
  en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

V.O.F. de Baeckermat
Bernhardstraat 80, 4554BD Westdorpe
0115453832
info@debaeckermat.nl
KvK: 21020524
BTW: NL 811343662

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
  tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan
  de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere
  wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt
  dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
  aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
  van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
  overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
  en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
  zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag
  na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
  kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
  gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
  mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
  door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
  terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
  mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroeping

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer
  alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor
  het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
  overeenkomstig specificaties van deconsument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) die snel kunnen bederven of verouderen;

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
  veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
  op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit
  dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
  bepalingen; of
  b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst
  op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging
  ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
  wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
  gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
  zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft
  bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
  ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
  betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
  inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
  duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
  vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
  bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Bij op afstand afgesloten overeenkomsten kan de consument betalen middels vooruitbetaling of
  iDeal.
 2. Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook,
  die de ondernemer, als gevolg van de niet nakoming door de consument van diens
  betalingsverplichtingen, heeft moeten maken.
 3. In geval van niet tijdige betaling is de ondernemer bevoegd de overeenkomst met onmiddelijke
  ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument
  de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten
  van welke aard dan ook daaronder inbegrepen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
  de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
  heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
  met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
  antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.